معینیت شاروالی ها- اداره ارگانهای محلی
ریاست عمومی حکومتداری شهری
ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری

سیستم مدیریت معلومات وکلای گذر